Všeobecné obchodné podmienky

 

Všeobecné obchodné podmienky kúpy a predaja cez internetový obchod www.park77.sk (ďalej len ,,Všeobecné obchodné podmienky“).

 

Článok I.

Všeobecné ustanovenia

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky záväzne upravujú vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, pri predaji a kúpe tovaru prostredníctvom objednávky tovaru kupujúcim u predávajúceho niektorým zo spôsobov uvedených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach, pri dodaní, prevzatí objednaného tovaru a platbe za objednaný tovar.

Odoslaním, resp. uskutočnením objednávky vyjadruje kupujúci súhlas s obchodnými podmienkami, to, že sa s týmito podmienkami oboznámil, a že údaje uvedené v objednávke sú pravdivé a úplné.

Predávajúcim sa rozumie

 

EviTech, s.r.o.

Vysoká 1933/10

915 01 Nové Mesto nad Váhom

 

IČO: 36304522

IČ DPH/DIČ: SK2020182109

 

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka č.11134/R

 

 

(ďalej len ,,predávajúci“).

 

Kupujúcim (objednávateľom) sa rozumie fyzická osoba, ktorá je plne spôsobilá na právne úkony a ktorá si objednala tovar u predávajúceho. Kupujúci je navrhovateľom na uzatvorenie zmluvy s predávajúcim.

Objednávkou sa rozumie objednanie si tovaru kupujúcim u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, elektronickej pošty alebo telefonicky. Objednávka je návrhom na uzatvorenie zmluvy predloženým objednávateľom (kupujúcim), ktorý sa potvrdením zo strany predávajúceho stáva zmluvou.

Zmluvou sa rozumie kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim.

Tovarom sa rozumejú všetky produkty uvedené v ponuke internetového obchodu www.park77.sk.

 

Článok II.

Objednávanie tovaru

 

Objednávku môže kupujúci uskutočniť u predávajúceho prostredníctvom internetového obchodu, elektronickej pošty alebotelefonicky.

Každá objednávka musí obsahovať:
Fyzická osoba: meno a priezvisko objednávateľa, adresu trvalého bydliska, prípadne adresu doručenia ak sa nezhoduje s adresou trvalého bydliska, telefónne číslo, názov tovaru, počet kusov, cenu, spôsob jej úhrady, požadovaný spôsob dodania tovaru.

Objednávka, ktorá nebude obsahovať všetky tieto uvedené údaje nemusí byť predávajúcim akceptovaná.

Predávajúci zaraďuje do systému a teda aj vybavuje objednávky v poradí, v akom prichádzajú.
Predávajúci potvrdí objednávku elektronickou poštou alebo telefonicky a oznámi odberateľovi v akej lehote bude možné tovar dodať. Ak sa tovar objednaný kupujúcim práve na sklade nenachádza, kupujúci bude o tomto informovaný prostredníctvom telefónu alebo e-mailu, kde mu bude oznámený možný dátum dodania tovaru. Ak kupujúci nebude súhlasiť s dátumom dodania, môže od kúpy tovaru odstúpiť. Odstúpenie od kúpy však musí byť predávajúcemu oznámené najneskôr 24 hodín pred expedíciou tovaru od predávajúceho. Po tomto termíne už zrušenie objednávky nebude akceptované.

V prípade zvýšenia ceny tovaru o viac ako 1% oproti cene uvedenej v internetovom obchode upozorní na túto skutočnosť predávajúci objednávateľa, ktorý má následne právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

 

Článok III.

Dodanie a prevzatie tovaru

 

1. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote a na miesto dohodnuté s kupujúcim pri potvrdení objednávky podľa čl. II týchto Všeobecných obchodných podmienok.

2. Predávajúci zabezpečuje dodanie tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty (na dobierku, platba prevodom na bankový účet) alebo osobným odberom v predajni.

3. Poštovné a dopravné náklady pri dodaní tovaru spôsobom uvedeným v bode 2 sú:

 

Slovenská republika:

Slovenská pošta 1.trieda (obvykle 1-3 dni): 5 EUR
Slovenská pošta 2.trieda (obvykle 2-5 dní): 3,5 EUR

 

Česká republika:

Slovenská pošta 1.trieda: 15 EUR
Slovenská pošta 2.trieda: 12 EUR

 

Ostatné krajiny v rámci európy:

Slovenská pošta 1.trieda: 27 EUR
Slovenská pošta 2.trieda: 27 EUR


ak sa predávajúci s kupujúcim nedohodol inak. Uvedené doby dodania tovaru sú len orientačné (nezáväzné).

4. Pri objednávke tovaru, ktorej celková cena prevyšuje hodnotu 100,- € je doprava zdarma pri doručení na Slovensko.

5. Kupujúci je povinný objednaný tovar prevziať na dohodnutom mieste a v dohodnutom čase.

6. Pri prevzatí tovaru, ktorý bol odoslaný predávajúcim je kupujúci povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť a kompletnosť zásielky. Akékoľvek neskoršie reklamácie na množstvo a fyzické porušenie tovaru nebudú predávajúcim akceptované.

 

Článok IV.

Cena, spôsob platby a nadobudnutie vlastníctva

 

Cena za objednaný tovar uvedená v internetovom obchode www.park77.sk je konečná a záväzná pre predávajúceho a kupujúceho.

Objednávateľ môže uskutočniť platbu za objednaný tovar nasledovnými spôsobmi:

 


- hotovosťou pri osobnom prevzatí tovaru v predajni

- dobierkou pri doručení tovaru

- platba cez CardPay - platba cez virtuálny POS terminál Tatra banky. Môžete zaplatiť kartami VISA, VISA Electron, MASTERCARD, Maestro a Diners Club. Použiť môžete uvedené karty vydané akoukoľvek bankovou inštitúciou.

 

Až do úplného zaplatenia ceny objednaného tovaru objednávateľom zostáva objednaný tovar vo vlastníctve predávajúceho.

 

Článok V.

Odstúpenie od zmluvy, výmena výrobku (zásielkový obchod)

 

Kupujúci, ktorý nekupuje tovar v rámci svojej podnikateľskej činnosti má v súlade s platnými právnymi predpismi právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru.

Vzhľadom k tomu, že v prípade odstúpenia sa zmluva od začiatku ruší, vráti alebo nahradí predávajúci kupujúcemu a kupujúci predávajúcemu všetky vzájomne prijaté plnenia.

Odstúpiť môže kupujúci tak, že túto skutočnosť oznámi predávajúcemu, a to elektronicky na emailovú adresu park77(zavinac)park77.sk. Pri odstúpení je nutné uviesť číslo objednávky, variabilný symbol a dátum nákupu a predložiť originál dokladu o kúpe tovaru.

Pokiaľ už kupujúci tovar obdržal a prevzal, zašle tovar na vlastné náklady späť na prevádzku predávajúceho, kde predávajúci bez zbytočného odkladu posúdi stav vráteného tovaru.

V prípade, že je tovar vrátený predávajúcemu v inom ako neporušenom stave a obale, je kupujúci povinný nahradiť predávajúcemu hlavne náklady spojené s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare (neúplný obsah, poškodený obal, opotrebovaný alebo znečistený tovar a pod.). Predávajúci je v prípade odstúpenia povinný kupujúcemu vrátiť už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť.

Kupujúci má právo na bezplatnú výmenu tovaru za ten istý typ tovaru alebo na odstúpenie od zmluvy aj v prípade:
- ak má tovar vadu, ktorú nemožno odstrániť, a ktorá bráni tomu, aby sa mohol tovar riadne užívať ako tovar bez vád
- ak kupujúci pre opätovné sa vyskytnutie vady po oprave alebo väčší počet vád nemôže tovar riadne užívať
- ak nebol dodržaný termín záručnej opravy (do 30 dní od prevzatia tovaru na opravu).

 

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

 

Vzťahy neupravené týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa spravujú ustanoveniami príslušných právnych predpisov, najmä Občianskeho zákonníka.

Ak sa niektoré ustanovenie týchto Všeobecných obchodný podmienok stane alebo bude prehlásené za neplatné alebo neúčinné, nebude mať táto skutočnosť vplyv na platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení všeobecných obchodných podmienok.

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok.